تبلیغات

       روش دریافت مفهوم-2

الگوی مزبور که دربالا نیز توضیح داده شده است برای هدایت دانش آموزان به یک مفهوم تدوین می شود.دراین روش از دانش آموزان خواسته می شودتابامقایسه ومقابله مثال هایی که شامل ویژگی های خاصی می باشندومفاهیمی رادر نمی گیرندبپردازند.

دراین روش می توان فصل هایی راکه ازنظر موضوع شباهت هایی باهم دارند رادریک جلسه باهم تدریس کرد.مثلا دردرس علوم تجربی فصل های مهره داران (که شامل 5 فصل درکلاس چهارم واول راهنمایی است) ویادردرس جغرافیا فصل های کشورهای همسایه ایران که شامل چندین درس است ویادردرس دینی که پیامبران نیزشامل چندین درس است ویا...

ارائه درس نمونه ای ازجدول از درس جغرافیا:  (همسایه های ایران) 

مرحله اول:پس از راهبرد آزمون ورودی وایجادانگیره به فراگیران می گوئیم درس امروز راجع به کشورهای همسایه ایران وویژگی حکومت،زبان،دین و... آنها می باشد.سپس دانش آموزان رابه7گروه تقسیم نموده وهر گروه را مامور می کنیم تااطلاعات زیردرمورد یک گروه ترکمنستان بصورت یک یادوکلمه درجدول زیر قرار دهند.مثلایک گروه برای پاکستان ،یک گروه برای افغانستان و...

 

کشور

حکومت

زبان

دین

محصولات

صنایع دستی

منابع

صادرات

ترکمنستان

جمهوری

ترکمنی

اسلام

پنبه

قالی بافی

نفت وگاز

قالی نفت پنبه

پاکستان

جمهوری

اردو

اسلام

برنج پنبه کنف

ریسندگی بافندگی

کود شیمیایی

پارچه لباس

افغانستان

جمهوری

فارسی

اسلام

غلات پنبه کنف

ریسندگی بافندگی

تریاک زعفران

پشم وپنبه

آذربایجان

جمهوری

ترکی

اسلام

پنبه توتون انگور ابریشم

چوب بری

نفت آلومینیم

نفت پنبه چوب

ارمنستان

جمهوری

ارمنی

ارمنی

غلات سیب زمینی چغندر

چوب بری

منسوجات مواد شیمیایی

برق چوب مواد شیمیایی

ترکیه

جمهوری

ترکی

اسلام

مرکبات زیتون پنبه

کالای چرم وپوست

آهن نقره مس زغال سنگ

پوست خشکبار چرم

عراق

جمهوری

عربی

اسلام

غلات خرما پنبه

صابون سازی

نفت

نفت خرما

مرحله دوم:اکنون از دانش اموزان می خواهیم براساس جدول بالا،پی به عنوان نقطه چین در جدول روبرو

 بصورت فردی(2دقیقه) ببرد.یعنی معلم ازدانش آموزان می خواهد بگویند چه عنوانی است که براساس جدول بالا بعضی از کشورهاآن رادارند وبعضی کشورهاندارند.(بله وخیر)وسپس پاسخ خود رابه گروه ببرند ودرگروه به یک پاسخ گروهی برسند.(4دقیقه)

مرحله سوم: پاسخ گروها شنیده وپاسخ نهایی با نقد وبررسی، داده می شود(4دقیقه)

اکنون دوباره مرحله دوم وسوم به دفعاتی که زمان اجازه می دهد، تکرار می شود.یعنی معلم جدولی دیگر مانند نمونه دوم می کشدوبله وخیرها راتغییر می دهد وعنوان دیگری را می خواهد(عنوان 2)اگر دقت کنید جواب صادرات می شود..(معلم می تواند این کار رابارها انجام دهد وحتی گاهی برای اینکه کار راسخت کندو عناوین رااز داخل جدول انتخاب می کند.(مانندعنوان3)

کشورها

عنوان3.......

ترکمنستان

خیر

پاکستان

خیر

افغانستان

خیر

آذربایجان

بله

ارمنستان

بله

ترکیه

خیر

عراق

خیر

کشورها

عنوان2........

ترکمنستان

بله

پاکستان

خیر

افغانستان

خیر

آذربایجان

بله

ارمنستان

خیر

ترکیه

خیر

عراق

بله

          

 

 

 

 

 

 

 

 

کشورها

عنوان1........

ترکمنستان

بله

پاکستان

بله

افغانستان

بله

آذربایجان

بله

ارمنستان

خیر

ترکیه

بله

عراق

بله

که اگردقت کنیدجواب چوب بری است که فقط ارمنستان وآذربایجان آن رادارند. باهمه، این کار می تواند توسط معلم ودانش آموزان بسط داده شود ومعلم خودش یااز فراگیران بخواهد درموردکشورهاا اطلاعات دیگری بدهند واینکه چرا این کشورها این محصولات رادارند؟ وچرااین دین راانتخاب کرده اندو..اطلاعات دیگری بدهند ودرس  راکسترش بدهند.

بااین ترتیب ما دریک جلسه بصورت بسیار زیبا وجالب 7 درس رادریک جلسه تمام کنیم وحتی ازدانش آموزان بخواهیم جدول رادردفتر خود بچسبانندودرحقیقت خلاصه یبصورت جدول دردفتردرج می شود