تبلیغات
روش های نوین تربیت وتدریس

روش های نوین تربیت وتدریس
همیشه نباید ما بزرگترها به کودکان نمره«بیست»بدهیم،بگذاریدیک بار هم آنها به ما «بیست» بدهند
نویسندگان
نظر سنجی
دانش آموز دیپلمه هستم چگونه عشقم را مدیریت کنم تا به اهدافم برسم؟


آرژانتین

در آرژانتین حداقل استانداردهای موردنیاز برای ارتقاء به كلاس بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین میشود و معلمین مشخص میكنند كه دانشآموز به سطح موردنظر رسیده یا نه ؛ وضع درسی با نمرات 1 تا 3 سنجیده میشود .

آلبانی:

اساس ارتقاء ، شرفت سالانهی دانشآموز است . امتحانات فقط در كلاسهای میانی انجام میشود . در پایان كلاس هشتم امتحانات ویژهای شامل ریاضی و زبان آلبانی برگزار میگردد و در پایان كلاس دوازدهم دانشآموزان در 4 امتحان رشدیافتگی شركت میكنند .

آلمان:

ارزشیابی از دانشآموزان توسط معلمین و بر اساس امتحانات كتبی ، شفاهی ، انجام دادن تكالیف درسی و مشاركت فعال دانشآموزان صورت میگیرد كه نتیجه به صورت گزارش كتبی و یا بر اساس نمرهگذاری در مقیاس 6 به اطلاع خانوادهها میرسد .

آمریکا:

تصمیمگیری در مورد ارتقاء دانشآموزان باتوجه به سیاستهای متفاوت در مناطق مختلف آموزشی بر عهدهی مسؤولان محلی است . در ایالات متحده هیچگونه امتحان رسمی جهت اعطای دیپلم وجود ندارد .

اتریش:

معلمین از دانشآموزان ارزیابیهای مستمر به عمل میآورند و در پایان هر سال گزارش سالانه برای دانشآموزان تنظیم میشود كه مبنای ارتقاء به كلاس بالاتر خواهد بود .

اردن:

نظام آموزشی در این كشور یك نظام باز است و در آن هیچگونه امتحان ملی یا نهایی به جز امتحان كلاس دوازدهم وجود ندارد ، ارزشیابی در تمام پایهها به عهدهی معلم است و تكرار پایه به ندرت اجازه داده میشود .

اسپانیا:

در همهی پایهها اطلا عات لازم برای ارزیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف از قبیل مشاهده منظم ، تحلیل تكالیف درسی، آزمونهای كتبی ،شفاهی و عملی جمع آوری خواهد شد.

بنگلادش:

در پایهی اول امتحان وجود ندارد لكن از سال دوم دبستان به بعد امتحان به عمل میآید . در پایهی ششم و هفتم نیز امتحان وجود ندارد و در پایهی هشتم امتحانات كشوری برگزار میشود . در پایهی نهم امتحانات كلاسی وجود دارد و حداقل نمرهی قبولی در هر یك از دروس به دست آوردن 33 درصد نمره میباشد .

بلغارستان:

در دوره ی ابتدایی ارتقاء اتوماتیك و بر اساس سن صورت میگیرد . در دورههای پیش متوسطه ، متوسطه و دانشگاهی وضعیت تحصیلی با نمرات 2 تا 6 مشخص میشود . (ضعیف ، رضایتبخش ، خوب ، خیلی خوب و عالی)

بلژیک:

در دورهی اربتدایی ارتقاء دانشآموزان با نظر معلم انجام میگیرد . در دورهی متوسطه ارتقاء و هدایت تحصیلی دانشآموزان با كمیتهای است كه اعضای آن را تمام معلمین پایهی مربوطه تشكیل میدهند .

برزیل:

تصمیمگیری در مورد ارتقاء دانشآموز به كلاسهای بالاتر توسط معلمین انجام میشود كه باتوجه به ضوابط و استانداردهای حداقل تعیینكننده انجام میگیرد .

بحرین:

در پایههای اول تا سوم ارزشیابی از طریق مشاهدهی فعالیتهای روزمره توسط معلم صورت میگیرد . از پایهی چهارم به بالا ارزشیابی سالی دو بار صورت میگیرد . (در هر نیمسال فعالیتهای روزانه ، نمرهی میان نیمسال و نمرهی امتحان پایان نیمسال مدنظر است) كسب نمرهی قبولی در درس «عربی» الزامی است .

پرو:

نمرهی امتحانات بر اساس نمرات صفر تا بیست مشخص میشود . معدل حداقل 11 و كسب نمرهی در دروس زبان یا ریاضی شرط ارتقاء دورهی ابتدایی است . در دورهی متوسطه ارزشیابی به صورت درسی است .

پرتغال:

در مرحلهی اول آموزش پایه ، ارزشیابی تدریجی و توسط معلمان است . نمرات دانشآموزان از كلاس پنجم تا نهم از 1 تا 5 و در دورهی متوسطه از صفر تا 20 است .

پاکستان:

ارتقاء دانشآموزان تا كلاس نهم اتوماتیك است ، ا متحانات نهایی در پایان كلاس دهم و دوازدهم برگزار میشود .

سوئیس:

تا پایان دوره آموزش اجباری ، هیچ امتحان ویژهای وجود ندارد . امتحان نهایی در پایان مرحلهی دوم متوسطه و پیشدانشگاهی وجود دارد .

سوئد:

هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد . در دورهی آموزش اجباری (نه سال) به جز تعداد معدودی ، بقیه به كلاس بالاتر ارتقاء مییابند . در سال دو بار به دانشآموزانِ كلاسهای هشتم و بالاتر نمرات 1 تا 5 داده میشود .

ژاپن:

ارتقاء به كلاس بالاتر در مرحلهی آموزش اجباری (نه سال) اتوماتیك و قطعی است . دانشآموزی میتواند در مرحلهی دوم متوسطه دیپلم بگیرد كه حداقل 80 واحد درسی را با موفقیت گذرانده باشد .

روسیه:

امتحانات فقط در پایان كلاس هشتم و دهم (یا یازدهم) گرفته میشود . نمرات از 1 تا 5 بوده و نمرهی قبولی 3 میباشد . اخذ نمرهی 2 در سال پایانی مانع اعطای گواهینامه نمیشود .

دانمارک:

ارتقاء به كلاس بالاتر به صورت طبیعی و بر اساس سن است و در هفت سال اول هیچ امتحانی وجود ندارد . در پایههای هشتم تا دهم ممكن است در مقیاس 10 به دانشآموز نمره داده شود .

چین:

در هر سال تحصیلی دو بار امتحان به عمل میآید كه اساس ارتقاء است . امتحانات رسمی در پایان مرحلهی اول دورهی متوسطه و زمان اعطای دیپلم انجام میگیرد .

چک:

وضعیت تحصیلی دانشآموزان از طریق امتحانات كتبی و شفاهی و با نمرات 1 تا 5 مشخص میشود . به دانشآموزان در سال دو كارنامه داده میشود .

فرانسه:

در پایان هر سال تحصیلی در دورهی ابتدایی معلمین مدرسه در مورد ارتقاء دانشآموزان تصمیم میگیرند . در سیكل اول و دوم متوسطه شورای كلاس (معلمین ،‌نمایندگان دانشآموزان ، اولیا و مدیر) این مسؤولیت را دارد .

عمان:

تصمیمگیری در مورد ارتقاء از كلاسی به كلاس بالاتر در هر دورهی تحصیلی برعهدهی معلمان است .

عربستان:

سال تحصیلی در تمام مقاطع به دو نیمسال تقسیم میگردد . نمرات كمتر از نمرهی قبولی (معمولاً 50% نمرهی حداكثر) منجر به شركت در امتحان تجدیدی خواهد شد .

کانادا:

در دورهی ابتدایی ارتقاء به صورت اتوماتیك است و در دورهی متوسطه نظام آموزشی به صورت واحدی است و اعطای دیپلم به ازای گذراندن تعداد واحدهای مشخصی است .

 

کره جنوبی:

در مقاطع مختلف تحصیلی ارتقاء اتوماتیك است و اعطای گواهینامه بر اساس ارزشیابیهای داخل مدرسه است .

نروژ:

در مدارس ابتدایی امتحان رسمی وجود ندارد . در مرحلهی اول متوسطه فقط در دروس اجباری (سالی دوبار) نمره داده میشود و در پایان دوره امتحان نهایی به عمل میآید . در مرحلهی دوم متوسطه برای ارتقاء حداقل نمره‌ی لازم باید كسب شود و موفقیت در امتحان نهایی شرط كسب دیپلم است .

هلند:

ارتقاء در دورهی ابتدایی اتوماتیك است . در پایان دروهی ابتدایی آزمونی برای اعطای گواهینامه وجود دارد . در دورهی متوسطه عمومی امتحانات مدرسهای و كشوری در سال پایانی وجود دارد .

 

 

 


.: Weblog Themes By Mah Music :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مجید رحمانی،مشاور واستاد دانشگاه دررشته فلسفه تربیت تهیه گردیده است
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
} } document.onmousedown=noRightClick داغ کن - کلوب دات کام -download2">@moshavereschool